آزمایشگاه رازی بابل

 آزمایشگاه رازی بابل
 آزمایشگاه رازی بابل  آدرس  آزمایشگاه رازی:بابل خ مدرس حدفاصل بین چهار راه فرهنگ و گنجینه بابل آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل     نمونه گیری در منزل: بله نوبت‌دهی آنلاین:بله جوابدهی آنلاین : بله ساعات کاری ساعت وروزهای کاری آزمایشگاه: شنبه تاچهارشنبه6:00الی19:00پنجشنبه6:00الی15:00 ساعت نمونه گیری آزمایش‌های ناشتایی:6:00الی13 ساعت جوابدهی آزمایش ‌ها تا ساعت13:30   نوع آزمایشات انجام شده خون و ادرار : بله          پاتولوژی : بله        …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان
                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132261102 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان
                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132261102 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان

 دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان
                        جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132261102 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان

 جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان
                         جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132261102 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را از …
ادامه مطلب

سایت جوابدهی آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل

سایت جوابدهی آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل
                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132374265 راهنمای سایت جوابدهی آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل

 دریافت جواب آزمایش از آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل
                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132374265 راهنمای دریافت جواب آزمایش ازآزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل

جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل
                       جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132374265 راهنمای جوابدهی اینترنتی آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل
                      جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132374265 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه درمانگاه تاسوعا بابل مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به آن را …
ادامه مطلب

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان یحیی نژاد بابل

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان یحیی نژاد بابل
                     جوابدهی اینترنتی ندارد. شماره تماس آزمایشگاه  01132223594 01132223595 راهنمای جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان یحیی نژاد بابل مراجعه حضوری  به آزمایشگاه  ارائه برگه پذیرش آزمایشگاه دریافت جواب آزمایش مراجعه به پزشک درمانگاه برای تفسیر آزمایش و دانستن وضعیت سلامتی و یا مراجعه به سامانه دکتر لاندا همچنین می‌توانید، برای خواندن و تفسیر آنلاین جواب آزمایش خود، آن‌ها را به راحتی دردکتر لاندا ارسال کنید و بصورت اورژانسی، ایمن و بصرفه، تفسیر آزمایش خود و راهنمایی‌های مربوط به …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها